Monday, January 7, 2013

What Elrod! What Necross! Street!


Animation progress by Sergey Belyaev
http://www.3dserg.be/


Animation progress by Sylvain Noel
noel.sylvain@gmail.com

Street texture progress by Vlad Kulchitskiy
vkulchitskiy@gmail.com