Tuesday, December 25, 2012

What Christmas! Red Sophia! Street!

Merry Christmas!:) from Christmas Red haired Sophia! progress by John Chen
webbyeasy@gmail.com

Street texture progress by Vlad Kulchitskiy
vkulchitskiy@gmail.com